De vakken op DJAM

Hieronder vind je een overzicht van alle vakken van het DJAM-lesprogramma.

Corona info: lees hier meer (eerste punt bovenaan)

Combo

De combolessen staan centraal op DJAM. Hierin worden alle vaardigheden uit de overige vakken in de praktijk gebracht door middel van improvisatie, samenspel en het bestuderen van stukken en arrangementen. Belangrijk hierbij zijn communicatie en het luisteren naar jezelf en naar medemusici.

Het aantal mensen in zo’n combo is niet groot. We proberen te vermijden dat in een combo een instrument dubbel bezet wordt; om roostertechnische reden is dit soms toch noodzakelijk. Bas en drums worden echter nooit dubbel bezet. Naast arrangementen van Jazzstandards worden er in combo 1 en 2 ook muziekstukken behandeld die speciaal voor deze niveaus zijn gecomponeerd. Deze stukken sluiten goed aan bij de gehoor- en theorievaardigheid van deze niveaus.

Belangrijk voor deelname aan de combolessen is dat je beschikt over voldoende techniek op je instrument. Mocht bij de auditie blijken dat je nog niet ver genoeg bent dan kun je als voorbereiding eerst hoofdvaklessen volgen, idealiter in combinatie met de theorielessen.

Er zijn begeleidende meespeel-cd’s met alle stukken die in de les behandeld worden (onderdeel van het DJAM-lesmateriaal). Ook stelt DJAM een speciale studie-cd beschikbaar met daarop de originele opnames van een groot aantal Jazzstandards. Hierbij hoort een boekje waarin je de titels en de verschillende bezettingen treft (onderdeel van het DJAM-lesmateriaal).

Tijdens het kerstconcert en op de Open Dag geven de verschillende combo’s een kort optreden.

Duur van de lessen: niveau 1 en 2: een les à 90 minuten per week; niveau 3: een les à 135 minuten per week; niveau gevorderd: een les à 180 minuten per week

Bekijk optredens van diverse DJAM-combo’s hier.

Muziektheorie

DJAM is ervan overtuigd dat het bestuderen van muziektheorie leidt tot een zinvolle verdieping in het muziekmaken. Naast inhoudelijk begrip verbeter je ook je ritmische vaardigheden en je muzikale gehoor. Communicatie in een band wordt makkelijker, omdat je beter begrijpt hoe de muziek in elkaar steekt, en ook beter weet hoe je de dingen moet benoemen.
Muziektheorie op DJAM is allesbehalve ‘droog’. Integendeel: in de lessen speel je veel op je eigen instrument (voor de vocalisten is dat de stem). Op die manier is er een direkte link met de praktijk. Onze ervaring leert dat het leerstof dan ook beter onthouden kan worden. Muziektheorie op DJAM staat altijd in dienst van het beter musiceren.

Om het maximale uit de theorielessen te halen is het belangrijk dat je beschikt over een akkoordinstrument, zodat je huiswerkopgaven thuis kunt spelen. Pianisten, gitaristen en accordeonisten zijn wat dat betreft al voorzien.
Aan de andere studenten vragen we een keyboard of piano aan te schaffen, voorzover nog niet aanwezig.

Voor de theorielessen zijn begeleidende cd‘s en een boeken beschikbaar met het materiaal dat je tijdens je studie nodig hebt (onderdeel van het DJAM-lesmateriaal). De cd-opnames zijn ook te downloaden via onze studentensite.

Per niveau hebben de DJAM-theorievakken een andere benaming en opzet.

Fase 1 (de basisvakken, niveau 1 t/m 3)

De niveaus 1 t/m 3 vormen samen onze theoretische basisopleiding. Muziektheorie wordt hier opgedeeld in 4 verschillende vakken (harmonieleer, improvisatie, solfège en ritmiek).

 1. Theorie
  Hoe steekt muziek nu eigenlijk in elkaar? Daar gaat dit cruciale vak over. Onderwerpen zijn: intervallen, toonladders, toonsoorten, akkoorden. Op de hogere niveaus komen daar trappenanalyse, toevoegingen en stemvoering bij.
  Duur van de lessen: een les à 50 minuten in de twee weken
 2. Improvisatie
  Bij deze lessen krijg je tools aangereikt om je solo op melodisch, harmonisch en ritmisch gebied te verbeteren. Frasering en variatie zijn terugkomende onderwerpen. Ook worden verbanden gelegd met de vakken harmonieleer, ritmiek en solfège. Bijvoorbeeld: hoe kun je de geleerde toonladders gebruiken? Wat is de link met het akkoordenschema?
  Duur van de lessen: een les à 50 minuten in de twee weken
 3. Ritmiek
  Bij dit vak is het uitvoeren van ritmes, zowel spelend als zingend, een belangrijke vaardigheid. Verder improviseer je met ritmes, en leer je ze noteren. Ook ben je bezig met het verbeteren van je timing binnen een bepaalde stijl. Het onder de knie krijgen van swingfeel speelt daarbij een grote rol. Op de hogere niveaus worden de ritmes complexer en de tempi sneller.
  Duur van de lessen: een les à 50 minuten in de twee weken
 4. Gehoortraining
  Bij deze lessen train je je muzikale gehoor. Je oefent intervallen, toonladders, akkoorden, melodieën en akkoordprogressies op gehoor te herkennen, na te spelen en te noteren. Het doel is het verbeteren van je klankvoorstelling, waardoor je idealiter van te voren (ongeveer) hoort wat je gaat spelen. Een minimale vaardigheid op de piano of gitaar is voor dit vak belangrijk, omdat deze instrumenten voor dit vak fungeren als controlemiddel.
  Duur van de lessen: een les à 50 minuten in de twee weken

Voor fase 1 zijn begeleidende cd‘s en boeken beschikbaar die je tijdens je studie nodig hebt. De cd-opnames zijn ook te downloaden op onze studentensite.

Om deze vakken goed te kunnen volgen stelt DJAM voor deelname de volgende voorwaarden:

 • je dient te beschikken over een akkoordinstrument
  Pianisten, gitaristen en accordeonisten zijn wat dat betreft al voorzien. Aan de andere studenten vragen we voor het begin van de studie een keyboard of piano aan te schaffen.
 • je dient te beschikken over basiskennis van het notenschrift
  Mocht je nog geen notenkennis hebben dan kun je via DJAM het voortraject ‘Van blad lezen’ (3 lessen á 60 min) volgen.

Fase 2 (de uitbreidingsvakken, niveau gevorderd)

Aansluitend aan de basisvakken biedt DJAM de mogelijkheid om de vakken arrangeren en componeren te volgen, als onderdelen van het gevorderd theorieniveau. Jazz zal hierbij het uitgangspunt zijn, alhoewel er ook uitstapjes naar de popmuziek worden gemaakt.

 1. Arrangeren
  Bij dit vak leer je een melodie met akkoorden uit te werken voor een bepaalde bezetting. Een belangrijk onderdeel is instrumentatie, waarbij je leert over de eigenschappen van instrumenten, en hoe je een partij voor deze instrumenten kunt schrijven. Ook wordt er gesproken over het schrijven van intro‘s, uittro‘s, een special chorus en een tutti. Uiteraard wordt er veel aandacht besteed aan de technische kant van arrangeren: parallelle harmonisatie, fills, tegenbeweging en zijdelingse beweging. Reharmonisatie is een ander onderwerp dat zal langskomen, evenals dynamiek en articulatie, en het maken van een partituur (score). Als eindopdracht schrijf je een arrangement voor de APM big-band.
  Duur van de lessen: een les à 100 minuten in de twee weken
 2. Componeren
  Bij dit vak kijken we naar liedvormen in de jazz en de popmuziek. Zo leer je hoe je een compositie structuur kunt geven. We oefenen met het schrijven van goedlopende akkoordschema‘s binnen een bepaalde liedvorm. Hierbij pas je de kennis toe die je bij het vak harmonieleer hebt opgedaan. We besteden aandacht aan melodische opbouw, ritmiek, climax-werking en stijlkenmerken. Tijdens de lessen wordt er veel geluisterd naar voorbeelden uit de praktijk. Ook voor dit vak bestaat de mogelijkheid om voor de APM big-band te componeren, waarbij het arrangement door de compositie-student zelf kan worden gemaakt of door een student van het vak arrangeren.
  Duur van de lessen: een les à 100 minuten in de twee weken

We raden aan om eerst arrangeren te volgen en daarna componeren. Je kunt dan je composities zelf arrangeren en hebt bovendien al extra inzicht ontwikkeld in akkoorden, wat het componeren ten goede komt.

Om fase 2 goed te kunnen volgen is een aantal vaardigheden noodzakelijk. Daarom stelt DJAM voor deelname de volgende voorwaarden:

 • voldoende kennis van muziektheorie
  – Oudstudenten:
  Je hebt harmonieleer 3 afgerond of je bent in hetzelfde cursusjaar ook voor harmonieleer 3 ingeschreven. Solfège 2 en ritmiek 2 zijn afgerond.
  – Nieuwe studenten:
  Bij de auditie blijkt dat je voldoende theoretische kennis hebt, vergelijkbaar met harmonieleer 3 op DJAM. Ook blijkt dat je vaardigheid op het gebied van solfège en ritmiek voldoende is, vergelijkbaar met een afgesloten niveau 2 op DJAM.
 • voldoende vaardigheid op piano of gitaar
  Je kunt op een langzaam tempo akkoorden en melodieën spelen.
 • voldoende kennis van notatiesoftware
  Je kunt werken met programma‘s zoals Sibelius, Finale of Dorico.

APM (aanvullende praktische modules)

Deze lessen bestaan uit modules die een belangrijke aanvulling zijn op de kernvakken combo, theorie en hoofdvak. De practicum modules zijn: II-V-I progressies, solo practicum, modaal practicum, turnaround practicum, blues practicum, guide-tone lines practicum en big-band. Naast de practicum-modules zijn er modules waar actief luisteren centraal staat: Luisteren naar Jazz en Jazzgeschiedenis. Elke module heeft een duur van 2 tot 6 weken.
Duur van de lessen: een les à 60 minuten per week

N.B.: Sommige groepen kunnen alleen van start gaan bij voldoende deelnemers.

Hoofdvakles

DJAM-hoofdvaklessen zijn individuele lessen, die gericht zijn op het spelen van jouw instrument (stem). Ze dienen als ondersteuning van de lesstof en begeleiden je bij je muzikale ontwikkeling in het algemeen. In principe kun je voor elk instrument via DJAM hoofdvaklessen krijgen.
Duur van de lessen: een les à 45 minuten per week

Vakken per week en niveau

Deze tabel laat zien welke vakken je volgt op welk studieniveau. Er zijn 3 pakketten mogelijk. Hoofdvak volg je los van welk pakket je gekozen hebt.

Vak

Niveau

Combo Harmonieleer Improvisatie Ritmiek Solfège Compositie/
arrangeren
APM Hoofdvakles
I
II
III
Gevorderd